Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest FACTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, adres: 96-330 Kamion, ul. Warszawska 24A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000897879, posiadającą numer NIP: 8381874733, numer REGON  389027753.

Dane przetwarzane przez Administratora

FACTECH jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osób, które zapisały się na konferencje HR w centrach (podstawowe dane kontaktowe, które uczestnicy podają podczas zapisu, wizerunek)
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

W firmie powołany został Kierownik przedsiębiorcy oraz Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Pracownicy ci otrzymali również, na czas zatrudnienia w naszej firmie, upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, wydane przez Kierownika przedsiębiorcy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia prac wiążących się z dostępem do informacji niejawnych
o klauzuli Zastrzeżone.

Posiadamy również aktualny wykaz osób zatrudnionych w naszej firmie, które mogą realizować prace z dostępem do informacji niejawnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe kandydatów do pracy
  Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Odbiorcami danych mogą być firmy organizujące poszczególne procesy rekrutacji (po udzieleniu przez Państwa stosownej zgody). Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmioty wspierające  FACTECH w zakresie usług i infrastruktury IT.  W procesach przetwarzania danych osobowych FACTECH nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa zgody. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: FACTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Kamionie, adres: 96-330, ul. Warszawska 24A, email: dane-osobowe@factech.pl. Jednocześnie ze względu na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) i Kodeksu Pracy prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.
 • Dane osobowe kontrahentów
  Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym FACTECH  w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcom infrastruktury oraz usług IT przetwarzających dane na zlecenie FACTECH. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. W procesach przetwarzania danych osobowych FACTECH nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z FACTECH oraz realizacji łączących strony umów.
 • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom infrastruktury oraz usług IT przetwarzających dane na zlecenie FACTECH. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. W procesach przetwarzania danych osobowych FACTECH nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
 • Dane osób, które zapisały się do usługi Newsletter
  Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingowych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. W procesach przetwarzania danych osobowych FACTECH nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Kontakt z Administratorem

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

FACTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Kamionie, adres: 96-330, ul. Warszawska 24A, email: dane-osobowe@factech.pl

Pliki cookies – zasady stosowania i wykorzystania

O zasadach stosowania plików cookies przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu